Politika ochrany osobních údajů (RODO)

Politika ochrany osobních údajů (RODO)

Touto Politikou ochrany osobních údajů chceme předat podrobné informace: jak Vaše osobní údaje sbíráme, za jakými účely a jakým způsobem je využíváme, kým jsme a jaká máte práva.

Tato politika slouží, abychom Vám mohli předat informace, o kterých se mluví v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), nazývaného dále „RODO”, které platí od 25. května 2018. Informace uvedené níže jsou velmi důležité, proto Vás žádáme o podrobné seznámení se s jejich obsahem.

Kdo je Administrátorem Vašich údajů a kontaktní údaje:

Administrátorem, čili subjektem rozhodujícím o tom, jak budou využívány Vaše osobní údaje, je CSI INVEST Sp. z o. o., zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Okresního soudu v Bydgoszczi, Wydział XIII Gospodarczy Polského obchodního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) pod číslem KRS 0000733474, DIČ (NIP) 5542966090, IČ (REGON) 380308404.

Můžete nás kontaktovat:

 • dopisem, na adrese: CSI INVEST Sp. z o. o., ul. Berberysowa 11, 86-005 BIAŁE BŁOTA

 • e-mailem, na adrese: csi@csi-invest.pl

Inspektor osobních údajů a jeho kontaktní údaje:

Jmenovali jsme Inspektora ochrany osobních údajů, na kterého se můžete obrátit s každým dotazem nebo žádostí ve všech záležitostech týkajících se osobních údajů. Můžete tak učinit:

 • dopisem, na adrese: CSI INVEST Sp. z o. o., ul. Berberysowa 11, 86-005 BIAŁE BŁOTA

 • e-mailem, na adrese: csi@csi-invest.pl

Podrobné informace na téma využívání Vašich údajů, náležících oprávnění a podmínek jejich uplatnění se nacházejí rovněž na stránkách www.csi-invest.pl

Za jakým účelem a na základě čeho využíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, získané při uzavírání smlouvy a v průběhu jejího trvání, využíváme pro následující účely:

1. Uzavření a realizace smlouvy, která nás spojuje –(právní základ: čl. 6 odst. 1 b) RODO např.:

 • v rámci prodeje,
 • obsluhy reklamace,
 • poskytnutí záruky,
 • provedení ocenění produktů,
 • zajištění správné kvality služeb,
 • obsluhy nám směřovaných žádostí,
 • obsluhy Vašich dotazů, které jsou nám zasílány v souvislosti s realizací smlouvy.

2. Realizace povinnosti nezbytné pro splnění právní povinnosti ležící na administrátorovi– (právní základ: čl. 6 odst. 1 c) RODO, např.:

 • předání údajů na vyžádání soudu, policie.

3. Realizace našich tzv. právně opodstatněných zájmů (právní základ: čl. 6 odst. 1 f) RODO, např.:

 • zajištění obsluhy platebních služeb,
 • obsluha Vašich dotazů, které jsou nám zasílány v souvislosti s realizací smlouvy,

 • vindikace pohledávek: vedení soudních, arbitrážních a mediačních řízení,
 • uchovávání údajů pro archivní účely (splnění z naší strany povinností vyplývajících z právních předpisů),

 • odhalování zneužití a jejich předcházení,

 • ověřování platební věrohodnosti.

Musíte nám poskytnout svoje osobní údaje?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyžaduje po Vás uvedení údajů nezbytných pro uzavření a realizaci smlouvy, v souvislosti s každou transakcí. Pokud nám nebudou poskytnuty nezbytné osobní údaje, nebudeme, bohužel, moci s Vámi uzavřít smlouvu, a v konečném důsledku zahájit spolupráci. Pokud to budou po nás vyžadovat právní předpisy, můžeme po Vás vyžadovat uvedení jiných nezbytných údajů, např. z daňových důvodů.

Komu můžeme předat Vaše údaje?

1) Našim pracovníkům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby mohli vykonávat naše závazky.

2) Subjektům zpracovávajícím údaje našim jménem, účastnícím se vykonávání našich činností:

 • jiným subjektům zprostředkovávajícím prodej našich služeb,
 • obsluhujícím naše teleinformatické systémy nebo zpřístupňujícím nám teleinformatické nástroje,
 • subdodavatelům podporujících nás při realizaci smlouvy spojující nás s Vámi, např. při obsluze korespondence,
 • subjektům, které nám poskytují služby poradenské, konzultační, auditní, právní, daňovou, účetní pomoc.

3) Jiným administrátorům údajů zpracovávajícím údaje vlastním jménem:

 • spolupracujícím subjektům,
 • subjektům provádějícím poštovní nebo kurýrní služby,

 • subjektům nabývajícím pohledávky,
 • subjektům provádějícím platební činnost (banky, platební instituce),

 • subjektům spolupracujícím s námi při obsluze účetních, daňových, právních záležitostí – v rozsahu, v jakém se stanou administrátorem údajů.

4) Státním orgánům, např. soudy, prokuratura, daňové orgány.

Jak dlouho můžeme uchovávat Vaše údaje?

U transakcí souvisejících s realizací smlouvy po dobu jejich realizace a dále po dobu, po jakou je možné domáhat se nároků v souvislosti s realizací smlouvy, uzavřené v důsledku transakce, ode dne provedení těchto transakcí nebo do doby nabytí právní moci rozsudku.

V souvislosti s realizací právních předpisů budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu stanovenou v předpisech např. daňových.

V období, ve kterém můžeme nést právní důsledky nesplnění povinnosti, budeme uchovávat Vaše osobní údaje po tuto dobu.

Jaká Vám náleží oprávnění?

Náleží Vám následující práva související se zpracováním z naší strany Vašich údajů:

 • právo přístupu k vašim osobním údajům, včetně práva na informaci o Vašich osobních údajích a získání kopií osobních údajů,

 • právo na úpravu osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a právo na doplnění neúplných údajů,

 • právo na odstranění osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 • právo na převod osobních údajů,

 • právo na podání stížnosti orgánu pro ochranu osobních údajů, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: ul. Stawki 2, 00–193 Varšava) v případě zjištění zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právem,

 • právo kdykoliv odvolat každý souhlas, pokud jej nám poskytnete, bez uvádění příčin,
 • právo na nesouhlas se:
  • zpracováním z naší strany Vašich údajů pro marketingové potřeby, pokud nám v budoucnu tento souhlas poskytnete, včetně proti tzv. profilování,

  • zpracováním z naší strany Vašich osobních údajů pro účely vyplývající z tzv. právně opodstatněných zájmů námi realizovaných – z příčin souvisejících s Vaší zvláštní situací.

Vaše práva jmenovaná výše můžete realizovat kdykoliv, podáním odpovídající žádosti. S žádostmi výše popsanými se můžete obrátit na našeho Inspektora osobních údajů v souladu s uvedenými kontaktními informacemi.

Máme povinnost poskytnout Vám informace o krocích přijatých v souvislosti s žádostmi, bez zbytečného prodlení, a v každém případě ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti.

V případě potřeby můžeme lhůtu, o které se mluví výše, prodloužit o další dva měsíce s ohledem na komplikovaný charakter žádosti nebo počet žádostí. Ve lhůtě 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti Vás však musíme informovat o prodloužení lhůty spolu s uvedením jeho příčin.

Pokud nepodnikneme žádné kroky v souvislosti s Vašimi žádostmi, pak Vás budeme neprodleně – nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti – informovat o důvodech, proč jsme kroky nepodnikli, a o možnosti podání stížnosti předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů a uplatnění prostředků právní ochrany před soudem.

Poskytneme Vám informace, o nichž se mluví výše, písemně, dle naší volby:

 • doporučeným dopisem, na Vámi uvedenou poštovní adresu nebo

 • elektronickou cestou, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Veškerá komunikace a kroky, které učiníme z naší strany v souvislosti s Vašimi žádostmi, o nichž se mluví výše, nejsou zpoplatněny. Pokud však budou Vaše žádosti evidentně neopodstatněné nebo neúměrné, např. s ohledem na ustavičný charakter, budeme moci:

 • požadovat přijatelný poplatek, zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informace, komunikace nebo přijetí požadovaných kroků anebo
 • odmítnout přijetí kroků v souvislosti s žádostí.

Budeme informovat o úpravě nebo o doplnění, odstranění či omezení zpracování Vašich osobních údajů, která jsme provedli s realizací Vaší žádosti, každého odběratele, kterému byly tyto námi poskytnuty. Tyto informace nebudeme muset předávat pouze v případě, kdy se to ukáže nemožné (např. likvidace společnosti), nebo to bude vyžadovat neúměrně velké úsilí (údaje byly poskytnuty před mnoha lety a i přes přijatá opatření se nepovedlo navázat kontakt s odběratelem). Na Vaši žádost Vás budeme informovat o odběratelích, jimž jsme předali informace o úpravě nebo odstranění či omezení zpracování Vašich osobních údajů, a také o odběratelích, které se nám nepodařilo informovat.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích států ani mezinárodním organizacím.

Vaše osobní údaje nebudou podléhat profilování ani automatickému rozhodování.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Servisní služby pro dopravní průmysl

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK SE DOSTAT?

KONTAKTUJTE NÁS2018 © CSI-Invest. Servis pro dopravní průmysl | Zásady ochrany osobních údajů (RODO) | Poprava VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz