Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

Niniej­szym Poli­tyką ochrony danych oso­bo­wych chcemy prze­ka­zać szcze­gó­łowe infor­ma­cje: jak Twoje dane oso­bowe zbie­ramy, w jakich celach i w jaki spo­sób z nich korzy­stamy, kim jeste­śmy oraz jakie masz prawa.

Niniej­sza poli­tyka służy prze­ka­za­niu Ci infor­ma­cji, o któ­rej mowa w art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych), zwa­nego dalej „RODO”, które obo­wią­zuje od 25 maja 2018 r. Infor­ma­cje podane poni­żej są bar­dzo ważne, dla­tego pro­simy Cię o dokładne zapo­zna­nie się z ich treścią.

Kto jest Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych i dane kontaktowe:

Admi­ni­stra­to­rem, czyli pod­mio­tem decy­du­ją­cym o tym, jak będą wyko­rzy­sty­wane Twoje dane osobowe, jest CSI INVEST Sp. z o.o., wpi­sana do reje­stru przedsiębiorców pro­wa­dzo­nego przez Sąd Rejo­nowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospo­dar­czy Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS 0000733474, numer NIP 5542966090, numer REGON 380308404.

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listow­nie, na adres: CSI INVEST Sp. z o.o., ul. Berberysowa 11, 86-005 BIAŁE BŁOTA

 • Mailowo, na adres: csi@csi-invest.pl

Inspek­tor danych oso­bo­wych i Jego dane kontaktowe:

Usta­no­wi­li­śmy Inspek­tora Ochrony Danych Oso­bo­wych, do któ­rego możesz zwró­cić się z każ­dym pyta­niem lub żądaniami we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych danych oso­bo­wych. Możesz to zrobić:

 • Listow­nie, na adres: CSI INVEST Sp. z o.o., ul. Berberysowa 11, 86-005 BIAŁE BŁOTA
 • Mailowo, na adres: csi@csi-invest.pl

Szcze­góły na temat wyko­rzy­sty­wa­nia Two­ich danych, przy­słu­gu­ją­cych upraw­nień i warun­ków sko­rzy­sta­nia z nich znaj­dują się rów­nież na stro­nie www.csi-invest.pl

W jakim celu i na jakiej pod­sta­wie wyko­rzy­stu­jemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane oso­bowe, uzy­skane przy zawie­ra­niu umowy oraz w trak­cie jej trwa­nia, wyko­rzy­stu­jemy w nastę­pu­ją­cych celach:

1. Zawar­cia i wyko­na­nia łączą­cej nas umowy – (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:

 • w ramach sprzedaży,
 • obsługi rekla­ma­cji,
 • udzie­le­nia gwarancji,
 • wyko­na­nia wycen produktów,
 • zapew­nie­nia popraw­nej jako­ści usług,
 • obsługi próśb do nas kierowanych,
 • obsługi Two­ich zapy­tań, które są do Nas kie­ro­wane w związku z realizacją umowy.

2. Reali­za­cji obo­wiązku nie­zbędnego do wypeł­nie­nia obo­wiązku praw­nego ciążą­cego na admi­ni­stra­to­rze(pod­stawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:

 • prze­ka­za­nie danych na żądanie sądu, policji.

3. Reali­za­cji naszych tzw. praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.

 • zapew­nie­nie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Two­ich zapy­tań, które do Nas są kie­ro­wane w związku z wykonaniem umowy,

 • win­dy­ka­cji należ­no­ści: pro­wa­dze­nia postę­po­wań sądo­wych, arbi­tra­żo­wych i mediacyjnych,
 • prze­cho­wy­wa­nie danych do celów archi­wal­nych (speł­nie­nie przez nas obowiązków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa),

 • wykry­wa­nie nad­użyć i zapo­bie­ga­nie im,

 • wery­fi­ka­cji wia­ry­god­no­ści płatniczej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Poda­nie przez Cie­bie danych oso­bo­wych jest w pełni dobro­wolne. Wyma­gamy od Ciebie poda­nia danych, nie­zbęd­nych do zawar­cia i wyko­na­nia umowy, w związku z każdą trans­ak­cją. Jeżeli nie zostaną nam podane nie­zbędne dane oso­bowe, nie­stety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w kon­se­kwen­cji roz­po­cząć współ­pracy. Jeżeli będą tego wyma­gać od nas prze­pisy prawa, możemy wyma­gać od Cie­bie podania innych nie­zbęd­nych danych np. ze wzglę­dów podatkowych.

Komu możemy prze­ka­zać Twoje dane?

1) Naszym pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom, któ­rzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wyko­ny­wać nasze zobowiązania.

2) Pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane w naszym imie­niu, uczest­ni­czą­cym w wykony­wa­niu naszych czynności:

 • innym pod­mio­tom pośred­ni­czą­cym w sprze­daży naszych usług,
 • obsłu­gu­ją­cym nasze sys­temy tele­in­for­ma­tyczne lub udo­stęp­nia­ją­cym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • pod­wy­ko­naw­com wspie­ra­ją­cych nas w wyko­ny­wa­niu łączą­cej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji,
 • pod­mio­tom świad­czą­cym nam usługi dorad­cze, kon­sul­ta­cyjne, audy­towe, pomoc prawną, podat­kową, rachunkową.

3) Innym admi­ni­stra­to­rom danych prze­twa­rza­ją­cym dane we wła­snym imieniu:

 • pod­mio­tom współpracującym,
 • pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność pocz­tową lub kurierską,

 • pod­mio­tom naby­wa­ją­cym wierzytelności,
 • pod­mio­tom pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność płat­ni­czą (banki, insty­tu­cje płatnicze),

 • pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym z nami przy obsłu­dze spraw księ­go­wych, podatkowych, prawnych – w zakre­sie, w jakim staną się admi­ni­stra­to­rem danych.

4) Orga­nom pań­stwo­wym, np. sądy, pro­ku­ra­tura, organy podatkowe.

Jak długo możemy prze­cho­wy­wać Twoje dane?

W trans­ak­cjach zwią­za­nych z reali­za­cją umowy przez okres ich reali­za­cji oraz czas, w jakim moż­liwe jest docho­dze­nie rosz­czeń w związku z wyko­na­niem umowy, zawartej na sku­tek trans­ak­cji, od dnia doko­na­nia tych trans­ak­cji lub do czasu uprawomoc­nie­nia wyroku.

W związku z reali­za­cją prze­pi­sów prawa Twoje dane oso­bowe będą prze­cho­wy­wane przez okresy okre­ślone w prze­pi­sach np. podatkowych.

W okre­sie, w któ­rym możemy ponieść kon­se­kwen­cje prawne nie­wy­ko­na­nia obowiązku, będziemy prze­cho­wy­wać Twoje dane oso­bowe przez ten okres.

Jakie przy­słu­gują Tobie uprawnienia?

Przy­słu­gują Ci nastę­pu­jące prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem przez nas Two­ich danych:

 • prawo dostępu do Two­ich danych oso­bo­wych, w tym prawo do infor­ma­cji o Twoich danych oso­bo­wych oraz uzy­ska­nia kopii danych osobowych,

 • prawo spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, jeżeli są nie­pra­wi­dłowe oraz prawo do uzu­peł­nie­nia danych niekompletnych,

 • prawo usu­nię­cia danych osobowych,
 • prawo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,

 • prawo do prze­nie­sie­nia danych osobowych,

 • prawo wnie­sie­nia skargi do organu ochrony danych oso­bo­wych, tj. Pre­zesa Urzędu Ochrony Danych Oso­bo­wych (adres: ul. Stawki 2, 00–193 War­szawa) w przy­padku stwier­dze­nia niezgodnego z pra­wem prze­twa­rza­nia Two­ich danych osobowych,

 • prawo cof­nię­cia w każ­dym momen­cie, każ­dej zgody, jeżeli jej nam udzie­lisz bez poda­wa­nia przy­czyn,
 • prawo do sprze­ciwu wobec:
  • prze­twa­rza­nia przez nas Two­ich danych na potrzeby mar­ke­tin­gowe, jeżeli nam w przyszło­ści takiej zgody udzie­lisz, w tym wobec tzw. pro­fi­lo­wa­nia,

  • prze­twa­rza­nia przez nas Two­ich danych oso­bo­wych do celów wyni­ka­ją­cych z tzw. praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów przez nas reali­zo­wa­nych – z przy­czyn zwią­za­nych z Twoją szcze­gólną sytuacją.

Twoje prawa wymie­nione powy­żej możesz reali­zo­wać w każ­dym cza­sie, wystę­pu­jąc
z odpo­wied­nim żądaniem. Z żądaniami opi­sa­nymi powy­żej możesz wystą­pić do Naszego Inspek­tora Danych Oso­bo­wych zgod­nie z poda­nymi infor­ma­cjami kontaktowymi.

Mamy obo­wią­zek udzie­le­nia Ci infor­ma­cji o dzia­ła­niach pod­ję­tych w związku z żądaniami, bez zbęd­nej zwłoki, a w każ­dym razie w ter­mi­nie mie­siąca od otrzy­ma­nia żądania.

W razie potrzeby ter­min, o któ­rym mowa powy­żej, możemy prze­dłu­żyć o kolejne dwa mie­siące z uwagi na skom­pli­ko­wany cha­rak­ter żądania lub liczbę żądań. W ter­mi­nie mie­siąca od otrzy­ma­nia Two­jego żądania musimy Cię jed­nak poin­for­mo­wać o prze­dłu­że­niu ter­minu wraz z poda­niem jego przyczyn.

Jeżeli nie podej­mu­jemy dzia­łań w związku z Two­imi żądaniami, to nie­zwłocz­nie – naj­póź­niej w ter­mi­nie mie­siąca od otrzy­ma­nia żądania – poin­for­mu­jemy Cię o powo­dach nie­pod­ję­cia dzia­łań oraz moż­li­wo­ści wnie­sie­nia przez Cie­bie skargi do Pre­zesa Urzędu Ochrony Dany Oso­bo­wych oraz sko­rzy­sta­nia ze środ­ków ochrony praw­nej przed Sądem.

Udzie­limy Ci infor­ma­cji, o któ­rych mowa powy­żej na piśmie, według naszego wyboru:

 • listem pole­co­nym, na podany przez Cie­bie adres pocz­towy lub

 • drogą elek­tro­niczną, na podany przez Cie­bie adres e-mail.

Wszelka komu­ni­ka­cja i dzia­ła­nia podej­mo­wane przez nas w związku z Two­imi żądaniami, o któ­rych mowa powy­żej, są wolne od opłat. Jeżeli jed­nak Twoje żądania będą ewi­dent­nie nie­uza­sad­nione lub nad­mierne, np. z uwagi na usta­wiczny charakter, będziemy mogli:

 • pobrać roz­sądną opłatę, uwzględ­nia­jącą admi­ni­stra­cyjne koszty udzie­le­nia infor­ma­cji, komunika­cji lub pod­ję­cia żądanych dzia­łań albo

 • odmó­wić pod­ję­cia dzia­łań w związku z żądaniem.

Poin­for­mu­jemy o spro­sto­wa­niu lub uzu­peł­nie­niu lub usu­nię­ciu lub ogra­ni­cze­niu przetwa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, któ­rych doko­na­li­śmy w wyko­na­niu Twojego żądania, każ­dego odbiorcę, któ­remu zostały one przez nas ujaw­nione. Nie będziemy musieli prze­ka­zać takich infor­ma­cji jedy­nie wów­czas, gdy okaże się to niemoż­liwe (np.  zli­kwi­do­wano Spółkę) lub będzie to wyma­gać nie­współ­mier­nie dużego wysiłku (dane ujaw­niono wiele lat temu oraz pomimo pod­ję­tych prób nie udało się nawią­zać kon­taktu z odbiorcą). Na Twoje żądanie, poin­for­mu­jemy Cię o odbior­cach, któ­rym prze­ka­za­li­śmy informa­cje o spro­sto­wa­niu lub usu­nię­ciu lub ogra­ni­cze­niu prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, a także o odbior­cach, których nie udało się nam powiadomić.

Twoje dane oso­bowe nie będą prze­ka­zy­wane do pań­stwa trze­ciego ani orga­ni­za­cji międzynarodowej.

Twoje dane oso­bowe nie będą pod­le­gały pro­fi­lo­wa­niu ani zauto­ma­ty­zo­wa­nemu podej­mo­wa­niu decyzji.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz