Polityka bezpieczeństwa

CSI INVEST Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się naprawą oraz modernizacją taboru szynowego oraz jego podzespołów.

Działalność Spółki jest ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz zgodności z wymaganiami Zamawiającego, a także wymaganiami normatywnymi i prawnymi, dotyczącymi dostarczanych usług jak też pojazdów.

Zarząd Spółki zapew­nia, że dostar­czane usługi w zakresie napraw oraz utrzymania pojazdów szynowych speł­niają wszel­kie obowiązujące wyma­ga­nia prawne, nor­ma­tywne oraz wyma­ga­nia naszych Klien­tów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wyma­gań odno­szą­cych się do bezpieczeństwa pasażerów oraz systemu kolejowego.

Cele dotyczące bez­pie­czeń­stwa realizowane są poprzez:

  • Budowanie świa­do­mo­ści pra­cow­ni­ków poprzez szko­le­nia doty­czące wpływu pracy na jakość i bez­pie­czeń­stwo wyrobów, użytkowników oraz systemu kolejowego,

  • Analizy ryzyka oraz eliminowanie potencjalnie negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na czynności obsługowo – naprawcze, a przez to na bezpieczeństwo eksploatacyjne,
  • Optymalizacja i doskonalenie sta­no­wisk pracy oraz realizowanych procesów dla uzy­ska­nia efek­tyw­no­ści usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Powyż­sze cele kie­row­nic­two firmy reali­zuje, zobo­wią­zu­jąc się jed­no­cze­śnie do cią­głego dosko­na­le­nia pro­ce­sów utrzymaniowych oraz obsługi eksploatacyjnej tak, by minimalizować możliwości awarii.

Poli­tyka Bez­pie­czeń­stwa jest ele­men­tem stra­te­gii funk­cjo­no­wa­nia firmy. Każdy pra­cow­nik jest świa­domy posta­wio­nych celów oraz tego, jaki wpływ na bez­pie­czeń­stwo wyrobu oraz użytkowników ma jego praca.

CSI INVEST Sp. z o.o.
Usługi serwisowe dla przemysłu

ul. Bydgoska 60, 86-061 BRZOZA

JAK DOJECHAĆ?

KONTAKT DO NAS2018 © CSI-Invest. Usługi serwisowe dla przemysłu transportowego | Polityka ochrony danych osobowych (RODO) | Wykonanie: VST. Agencja Reklamowa Bydgoszcz